سوپتا اودار کارشان آسانا ( پیچ ساده خوابیده )

Supta Udarakarshanasana / Sleeping Abdominal Stretch Pose

 

 


کارشانا ( Karshana ) به معنای فعال کردن و کشش دادن و یکی از مفاهیم اودار ( udar )  ناحیه میانی و شکم است . پس مفهوم این آسانا فعال ساختن ناحیه میانی بدن است.

 

 

1 - به پشت روی زمین دراز بکشید . همراه دم هر دو پا را از زانو خم کنید به طوریکه کف پاها روی زمین و پاشنه پاها نزدیک نشیمنگاه قرار گیرند.

2 - بازدم کنید و با جابجایی لگن , پاها را به سمت راست خم کنید به طوریکه روی رانها عمود بر بدن و پشت لگن عمود بر زمین باشد.سر را به سمت مخالف بچرخانید.

3 - می توانید از دست راست کمک گرفته و آن را روی زانوی پاها بگذارید . دست چپ کشیده و عمود بر بدن است.

4 - دقت کنید هنگام چرخش لگن , شانه مقابل ( چپ ) از روی زمین بلند نشود. ( هر دو کتف رار وی زمین فشار دهید )

5 - با جابجایی لگن و دراز کردن پاها مجددا به حالت اول بازگشته و حرکت را در جهت مقابل انجام دهید.

 

می توانید دستها را نیز زیر گردن قرار دهید.

 

 

 

 

 

فواید :

 

- تقویت اندامهای داخلی شکم و متابولیسم

- تقویت عضلات دو طرف کمر

- التیام درد کمر

- کاهش یبوست