فيلمهاي آموزشي

مجموعه بزرگي از فيلمهاي آموزشي در مورد يوگا و رشته هاي مرتبط فراهم شده است كه بزودي از طريق فروشگاه محصولات سايت عرضه خواهد شد . در زير نمونه اي از اين آموزشها جهت آشنايي آورده شده است .


   نسخه چاپي