آساناهای ایستاده


در این بخش توضیحات آموزش ثبت می شود در این بخش توضیحات آموزش ثبت می شود
وریکش آسانا ( درخت )

وریکش آسانا ( درخت )

تاریخ ثبت: ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
اوتکات آسانا ( وضعیت صندلی )

اوتکات آسانا ( وضعیت صندلی )

تاریخ ثبت: ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
تریکون آسانا ( مثلث ساده )

تریکون آسانا ( مثلث ساده )

تاریخ ثبت: ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
ویرابادرآسان یک ( قهرمان 1 )

ویرابادرآسان یک ( قهرمان 1 )

تاریخ ثبت: ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
ویرابادرآسان 2 ( قهرمان 2 )

ویرابادرآسان 2 ( قهرمان 2 )

تاریخ ثبت: ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
ویرابادرآسان 3 ( قهرمان 3 )

ویرابادرآسان 3 ( قهرمان 3 )

تاریخ ثبت: ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
گارود آسانا ( وضعیت عقاب )

گارود آسانا ( وضعیت عقاب )

تاریخ ثبت: ۱۴۰۳/۰۳/۳۱