آساناهای عمومی


در این بخش توضیحات آموزش ثبت می شود در این بخش توضیحات آموزش ثبت می شود
پاریگهاسانا(parighasana,beam pose)

پاریگهاسانا(parighasana,beam pose)

تاریخ ثبت: ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
پوروت آسانا ( کشش جلوی بدن )

پوروت آسانا ( کشش جلوی بدن )

تاریخ ثبت: ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
ستوبانداساروانگاسان ( پل )

ستوبانداساروانگاسان ( پل )

تاریخ ثبت: ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
ماتسی آسانا ( ماهی )

ماتسی آسانا ( ماهی )

تاریخ ثبت: ۱۴۰۳/۰۴/۳۱